Moda Wanilia

Umowa sprzedaży na odległość

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Firma sprzedającego: www.modawanilia.comWitryna internetowa firmy sprzedającej: www.modawanilia.comProdukt podlegający sprzedaży: Produkty sprzedawane na modawanilia.comTelefon firmy dealera: +48517641874KONSUMENT: Osoby fizyczne, które kupują, używają lub korzystają z produktu lub usługi do użytku osobistego na www.modawanilia.com w ramach postanowień niniejszej umowy. Przedmiot Umowy: Niniejsza umowa obejmuje zakupy dokonane pomiędzy www.modawanilia.com a KONSUMENTEM za pośrednictwem strony internetowej www.modawanilia.com i uważa się, że obie strony zaakceptowały warunki tej umowy. Informacje dotyczące faktury i dostawy: Informacje wprowadzone w tych formularzach muszą być poprawne i kompletne. KONSUMENT zobowiązuje się w pełni zrekompensować szkody wynikające z sytuacji, w których informacje zawarte w formularzach są nieprawidłowe lub są niekompletne, a także przyjmuje, że KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju obowiązki, jakie mogą wyniknąć z takiej sytuacji.

2. INFORMACJE O TOWARACH PRZEDMIOTU UMOWY

Składa się z rodzaju, ilości, marki / modelu, numeru, ceny sprzedaży, sposobu płatności za produkt oraz informacji w momencie finalizacji zamówienia.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA:

KONSUMENT będzie składał wszystkie swoje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.modawanilia.com. Informacje wprowadzone podczas zamówienia zostaną zarejestrowane przez www.modawanilia.com i będą stanowić zapis sprzedaży.

4. TRANSAKCJE PŁATNICZE

Kiedy KONSUMENT zrealizuje zamówienie przez Internet, zostanie mu zaproponowana opcja płatności do wyboru. KONSUMENT wybierze tę, która najbardziej mu odpowiada, spośród tych opcji i w ten sposób będzie kontynuował swoje transakcje. Jeżeli przelew dotrze do banku w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie potwierdzone. Do konsumentów, którzy nie otrzymają przelewu do banku w ciągu dwóch dni roboczych wysyłany jest e-mail z przypomnieniem. Zamówienia, których przelew nie zostanie ponownie odebrany, zostaną anulowane. O ile cena zamówienia nie wpłynie na konto naszej firmy, konsument nie ma prawa żądać dostawy. Konsumenci wysyłający płatności przelewem bankowym lub EFT muszą wypełnić „Formularz powiadomienia o przekazie” i przesłać go do naszej firmy. www.modawanilia.com ma prawo zmieniać, zwiększać, zmniejszać lub usuwać opcje płatności w przyszłości. www.modawanilia.com zobowiązuje się do ochrony informacji podanych przez konsumenta do celów płatności.

5. DOSTAWA PRODUKTÓW

Ekspozycja w serwisie jest zaproszeniem do oferty w rozumieniu Kodeksu zobowiązań. W przypadku, gdy produkt zamówiony przez konsumenta jest niedostępny ze względu na stan magazynowy, błąd cenowy lub z jakiegokolwiek powodu; KONSUMENT zostanie poinformowany o takiej sytuacji i na żądanie Konsumenta cena towaru zostanie mu zwrócona w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania bez potrąceń.

6. WYSYŁKA PRODUKTÓW I OBCIĄŻENIE PRZESYŁEK:

Odpowiedzialność za przesyłkę i ryzyko związane z materiałem ponosi konsument. O ile KONSUMENT nie określi specjalnego życzenia, materiały wysyłane są za pośrednictwem zakontraktowanej firmy Cargo. Czas wysyłki produktów wynosi najpóźniej 7 dni roboczych od wysłania e-maila z potwierdzeniem zamówienia. Zamówienia dostarczane są na adres konsumenta. www.modablask.co negocjował z firmami cargo, które dostarczają produkty do wszystkich punktów w Turcji. Jeśli w lokalizacji konsumenta nie ma agencji cargo, nazywa się to Strefą Mobilną, a produkt jest dostarczany w określone dni tygodnia. Jeżeli KONSUMENT odmówi odbioru towaru; modawanilia.com ma prawo do żądania ceny produktu i innych szkód lub do natychmiastowego rozwiązania umowy i żądania odszkodowania. modawanilia.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach firm przewozowych, szkody lub straty, które mogą wystąpić podczas transportu. Opłata za wysyłkę w przypadku zakupów dokonanych poza Turcją ponosi wyłącznie konsument. Jednak w każdym przypadku szkoda i korzyść przejdą na KONSUMENTA z chwilą dostarczenia towaru do transportu lub ładunku.

7. GWARANCJA I PROCEDURY ZWROTÓW

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie konsumenta „Towary, które są sprzeczne z kwalifikacjami zawartymi w promocji i instrukcji obsługi lub w reklamach i reklamach lub które zawierają wady materialne, prawne lub ekonomiczne zmniejszające korzyści, jakie konsument oczekuje od niego co do przeznaczenia towaru wadliwego Jeżeli KONSUMENT zgłosi wadliwy towar w terminie 15 dni od dnia dostarczenia towaru, ma prawo do obniżenia ceny, bezpłatnej wymiany lub bezpłatnej naprawy. "

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

KONSUMENT może anulować zamówienie tego samego dnia do godziny 17:00 dzwoniąc pod numer +48517641874 90 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres siparis@purplebybanu.com Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia o Umowach na odległość KONSUMENT „Od dnia otrzymania produktu ma prawo odstąpić od umowy odmawiając przyjęcia towaru bez ponoszenia odpowiedzialności i bez uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. ”W związku z tym konsument ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny po otrzymaniu. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;
• Sprzedaż zrealizowana, 4077 str. Powinien opierać się na umowie sprzedaży w zakresie ustawy o ochronie konsumenta,
• Zwrotu należy dokonać w ciągu czternastu (14) dni od daty dostawy, bez otwierania opakowania zakupionego produktu, jego niszczenia , psucie go i używanie produktu.
• Prośby o zwrot pieniędzy nie są akceptowane w przypadku, gdy etykiety na pudełku produktu, które są umieszczone przez importera lub producenta, są rozdarte, lub opakowanie próżniowe lub galaretowate jest otwarte.
• Aby zwroty mogły zostać przetworzone, KONSUMENT musi złożyć pisemny wniosek na adres modawanilia.com. Prośby o zwrot pieniędzy bez wniosku nie będą akceptowane.
• Aby skorzystać z prawa, zakupiony produkt nie może być uszkodzony, a produkt musi być nadający się do ponownej sprzedaży.
• Konsument ma obowiązek zwrócić produkt w takiej postaci, w jakiej został mu dostarczony oraz zrekompensować utratę wartości handlowej produktu w wyniku używania.
• Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi życzeniami i żądaniami konsumenta lub które zostały spersonalizowane poprzez wprowadzenie zmian lub uzupełnień. Twoje zamówienia, które dotrą do naszego systemu, zostaną dostarczone do ładunku tego samego dnia tygodnia (od poniedziałku do soboty) po otrzymaniu potwierdzenia płatności z banku. Dostawa zamówień otrzymanych w niedzielę zostanie zrealizowana pod koniec pracy w poniedziałek. Przybycie pod wskazany adres wysyłki Średnio w Turcji to maksymalnie 3 dni robocze. Anulowanie zamówienia można zażądać, przedstawiając pisemne wyjaśnienie w naszej sekcji „kontakt”. Prosimy o wysłanie tej prośby w ciągu tego samego dnia po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie”. Jeśli zamówienie zostało dostarczone do cargo przed żądaniem anulowania, zastosowane zostaną następujące procedury zwrotu.

9. PRYWATNOŚĆ

Moda Yakamoz Ltd.Şti zobowiązuje się do przechowywania informacji zarejestrowanych przez użytkowników na stronie modawanilia.com w celu dokonywania zakupów w każdych okolicznościach. Moda Yakamoz Ltd.Şti zobowiązuje się i gwarantuje, że nie będzie ujawniać informacji wprowadzonych na stronie z jakiegokolwiek powodu bez zgody KONSUMENTA i nie będzie udostępniać takich informacji osobom trzecim. Ponieważ modawanilia.com dokonuje transakcji kartą kredytową za pośrednictwem iyzico, na stronie internetowej nie będą przechowywane żadne informacje o karcie kredytowej KONSUMENTA, w związku z czym informacje dotyczące płatności, które zostaną wykorzystane do zakupów w serwisie, pozostaną własnością konsumenta .

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

10.1 Za pośrednictwem modawanilia.com nie sprzedaje się osobom poniżej 18 roku życia. KONSUMENT akceptuje tę sytuację i zobowiązuje się nie podawać modawanilia.com mylących informacji z jakiegokolwiek powodu.
10.2 Wszystkie informacje o produktach i ceny na stronie modawanilia.com muszą być stale sprawdzane. Jednak modawanilia.com nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju sytuacje spowodowane błędami typograficznymi lub obliczeniowymi.
10.3 Ceny wyświetlane na stronie zawierają podatek VAT. Zmiana stawek podatkowych jest odzwierciedlana dla KONSUMENTA.
10.4 modawanilia.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na określony czas lub całkowicie w dowolnym okresie. W takiej sytuacji modawanilia.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec swoich specjalnych członków i osób trzecich.
10.5 modawanilia.com jest właścicielem oprogramowania, dokumentów, informacji, grafiki i podobnych prac, które nabyła z zewnątrz lub uzyskała dzięki własnym pracom. Prawa autorskie wynikające z tej własności należą do modawanilia.com.
10.6 modawanilia.com zastrzega sobie prawo do przekształcania niektórych sekcji witryny w sekcje, do których można uzyskać dostęp za pomocą hasła, a także ma prawo do przekształcania sekcji niewymagających członkostwa w sekcje wymagające członkostwa.
10.7 Sytuacje, które nie istnieją w momencie akceptacji umowy, ale występują później i uniemożliwiają jednej lub dwóm stronom umowy wypełnienie ich obowiązków (takie jak klęska żywiołowa, wojna, terroryzm, prawo importowe, strajk itp. ) będzie siłą wyższą. W takim przypadku strona dotknięta siłą wyższą powiadomi drugą stronę na piśmie. W czasie trwania siły wyższej strony nie są zobowiązane do przestrzegania postanowień umowy. Jeżeli siła wyższa nie ustąpi w ciągu 10 dni, każda ze stron zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy.
10.8 Uznaje się, że wszyscy KONSUMENCI, którzy kupują produkty na stronie modawanilia.com, przeczytali i zaakceptowali wszystkie artykuły umowy. Konsument; Jeśli nie zaznaczy pola stwierdzającego, że akceptuje niniejszą umowę, nie będzie mógł zatwierdzić zamówienia, więc akceptacja tej umowy następuje wraz z zatwierdzeniem zamówienia.
10.9 KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że jest w pełni odpowiedzialny za swoje osobiste przemyślenia i pomysły wykorzystane we wspólnych obszarach serwisu. modawanilia.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć z jej artykułów. 10.10 W sporach wynikających z niniejszej umowy, zapisy modawanilia.com będą akceptowane jako wiążące i ostateczne dowody. Jeżeli KONSUMENT podpisze niniejszą umowę lub zaakceptuje ją na stronie internetowej, uważa się, że zaakceptował wszystkie postanowienia umowy. Korespondencja elektroniczna między stronami zostanie przyjęta jako dowód.
10.11 Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z chwilą otrzymania przez KONSUMENTA jakiejkolwiek usługi lub zakończenia zamówienia na stronie modawanilia.com. Uznaje się, że KONSUMENT zobowiązał się do przestrzegania każdego artykułu niniejszej umowy bezterminowo. Zakończenie procesu płatności przez KONSUMENTA nie wyłącza postanowień umowy.
Whatsapp UlubioneMenu00.00